Regulamin

Regulamin

Regulamin I. Regulamin członkostwa

 1. Członkiem  Szkoły Sztuk Walki – Kung Fu „Lung” (zwanej dalej Szkołą) może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską oraz uzyska opinię lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń rekreacyjnych. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo uzyskać zgodę rodzica ( opiekuna ), który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu Szkoły.
 2. Członkowie wnoszą opłaty za treningi zgodnie z obowiązującym w dniu wpłaty cennikiem. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy lub za poszczególny trening. Opłata miesięczna wnoszona po 10-tym danego miesiąca jest opłatą podwyższoną zgodnie z obowiazującym w dniu wpłaty cennikiem.
 3. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Szkoły oraz uprawniającym do korzystania z  usług Szkoły jest „Karta Opłat”. Karta jest imienna, a odstąpienie jej drugiej osobie powoduje  unieważnienie karty.

II. Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się stają w drzwiach i czekają w milczeniu na decyzję prowadzącego.
 2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć.  Szkoła nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 3. O wszystkich niedyspozycjach , złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed  treningiem.
 4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon pięść-dłoń.
 5. Na sali cwiczący ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.
 6. Ćwiczyć można jedynie w stroju firmowym ( spodnie i koszulka do kung fu, szarfa koloru według posiadanego stopnia oraz obuwie sportowe ) lub sportowym – przez pierwsze trzy miesiące treningu.
 7. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. – dopuszcza się ejdynie okulary lecznicze.
 8. Ćwiczący korzystający  z przyrządów treningowych lub wyposażenia Szkoły ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z  niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.
 9. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.
 10. Przedmioty wartościowe ćwiczący może oddać prowadzącemu w depozyt. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.